9 thg 10, 2011

Cryptor Tools - Cryptor Libraries - Calculator Tools

Hôm nay, quygia upload một số Tool Cryptor, Cryptor libraries và Calculator tools mà mình có để gửi đến tất cả các bạn đam mê về lĩnh vực này không phải vất vả đi tìm kiếm mỗi khi cần, bên dưới có danh sách các ứng dụng trong bộ sưu tập này để các bạn tiện tham khảo. Trong bộ sưu tập này mình chủ yếu lấy nguồn từ SND và một số nơi khác.

1. Danh sách Cryptor Tools:

1 32bit Calculator 1.17
2 64bit Calculator 1.2
3 bart_ultracrackingmachine
4 Base Any Kit v1.1
5 Base64
6 Base64Kit v1.30
7 Big Integer Calculator v1.14
8 BigInt Calculator Pro 1.2
9 Bignum
10 Bishops MD2-MD5 Hasher
11 Blowfish Tool v1.0
12 Brute Hash 1.4
13 Crypt Tool 1.2
14 CrypTool_1_4_00_en
15 Damn HashCalc 1.5.1
16 DLP Tool v1.1
17 DSS-DSA Keygenerator 1.3
18 ECCTool 1.02
19 ECCTool 1.04
20 ECDLP Solver v0.2a
21 ElGamal Tool 0.2
22 FPU Calculator 1.0
23 GGNFS v0.77.1-20060513
24 hash03
25 HashCalc.Bin
26 Keygen Maker 0.71c
27 MD5 Checker
28 MD5 Hasher
29 Msieve 1.42 -1.49 + GUI 1.1
30 Octipus v1.01
31 PointH
32 PPSiqs 1.1
33 Prime Generator 1.1
34 PrimeOrNot v5.0
35 PuNkTo0L v1.0
36 RDLP Tool v1.15
37 RSA Tool 2 by tE!
38 SnD Reverser Tool 1.4
39 Table Extractor 1.34
40 TMG Ripper Studio 0.03
41 x3chun Base64 Encode-Decode
42 x3chun Crypto Searcher
43 x3chun Hash Calculation
44 YAFU v1.19.1
45 YAFU v1.19.2
46 YAFU v1.19
47 I No Like Cryptor by happy
48 gRn RSA Tool 012 Beta
49 SDF Tool by Saduff
50 HCS by CiN1 Team
51 MD5 Checksum by bienphngvnn(vietforum.vn)
52 MD5 Brute force by REPT

Download here:

Cryptor Tools

2. Danh Sách Cryptor Libraries:

1 3-way
2 adler32
3 aes
4 aes_rijndael
5 bignum
6 bigtest
7 blowfish
8 blowfish_x3chun
9 cast256
10 crc
11 crc16
12 crc32
13 crc32b
14 Crypto Hash
15 des
16 ecdsa128
17 factor
18 fgint
19 fgint_dsa
20 fgint_ecdsa
21 fgint_ecelgamal
22 fgint_ecgfp
23 fgint_elgamal
24 fgint_gostdsa
25 fgint_primegeneration
26 fgint_rsa
27 gost
28 haval
29 idea
30 mars
31 md
32 md2
33 md4
34 md5
35 miracl
36 misty1
37 mmb
38 newdes
39 q128
40 random
41 rc2
42 rc2_x3chun
43 rc4
44 rc4_x3chun
45 rc5
46 rc6
47 rijndael
48 ripemd11
49 rmd128
50 rmd160
51 rmd256
52 rmd320
53 scop
54 sha0
55 sha1
56 sha256
57 sha256_
58 sha384
59 sha512
60 skipjack
61 tea
62 tiger
63 uucode
64 whirlpool
65 xtea
66 zipprng

Download here:

Cryptor Libraries

Sưu tầm từ SND và Internet.

[Update link: 30.08.2014]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét