28 thg 2, 2012

Calimero v4.2 Debugger .NET

Calimero v4.2  là công cụ dùng debug các ứng dụng .NET. Nhìn giao diện các bạn dể dàng nhận ra các chức năng tương tự như Olly. Ngoài ra giao diện nhìn rất thân thiện, các chức năng điều có biểu tượng ngay trên giao diện chính giúp thao tác nhanh hơn. Tuy Calimero chưa được hoàn hảo và vẫn đang phát triển.
Chương trình dịch ứng dụng .NET về ngôn ngữ ASM đó chính là điểm khác biệt so với Reflector.


Menu Archivo :Inicia process [Open PE], Run, Attach


Menu Debug : Run [F9], Step into [F7], Step over [F8]...


Cửa sổ các thanh ghi và cờ Flag được thiết kế ngay bên phải chương trình.


Menu Breakpoint và nhiều menu khác : log, log Trace, module, Call, Dump...


Công cụ được CracksLatinos phát triển.

Công cụ còn nhiều chức năng các bạn có thể tìm hiểu thêm khi sử dụng debugger này. bạn cài NET Framework ver 3.5 hoặc cao hơn để chạy tốt chương trình.

Download here :

Unrar: 41 52 12 0B 61 34 10 13 45 93 49 08 69 62 C2 30

Source : CracksLatinos


REA_Unpacking Book

{REA_TEAM}
Sau một thời gian bàn bạc và thảo luận, BQT REA quyết định thực hiện một quyển tài liệu mang tên REA_UnPacKing mang đậm dấu ấn của REA . Quyển tài liệu này bao gồm những bài viết từ cơ bản tới nâng cao và đặc biệt là nó có liên quan tới lĩnh vực Unpack, điều mà theo tôi được biết là có rất nhiều bạn đã và đang rất quan tâm. Tuy nhiên để có thể tiếp cận với lĩnh vực Unpacking thì các bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về PE file format (các bạn có thể tìm các tài liệu nước ngoài hoặc tham khảo quyển PE Tutorials do tôi dịch), cộng thêm với các kĩ năng trong việc sử dụng các công cụ có sẵn để phục vụ cho công việc. 
Dưới đây là list demo các bài viết có trong tài liệu này :

\REA_UnPacKing Ebook 
|-- \ 

| |-- Introduction 
| | |-- Basic Steps to Unpack 
| | |-- Intro 
| | 
| |-- Other Tutorials 
| | |-- Bypass Registration EncryptPE V2.2007 
| | |-- Inline Patching Ap Document to PDF Converter v3 
| | |-- Manual Unpacking hmimys-Packer 1.0 
| | |-- MUP ID Application Protector 1.2 
| | |-- ProtectShareware 
| | |-- Unpack UnpackMe1_by_KLiZMA 
| | |-- Unpacking Unpackme (ASPack + MSLRH) 
| | |-- Unpacking Wrapper used by GameHouse.com_tlandn 
| | |-- Unwrapping_Reflexive_Arcade_EvilInvasion 
| | 
| |-- Unpack ActiveMark 
| | |-- Manual Unpack ACTIVEMARK 5.31 
| | |-- Manual Unpack ActiveMark 5.x 
| | |-- Manual Unpacking & Cracking ActiveMark 5.xx 
| | |-- Unpacking ActiveMark level 2 entry point 
| | 
| |-- Unpack AHTeam EP Protector 
| | |-- How to unpack AHTeam EP Protector 0.3 
| | 
| |-- Unpack AntiCrack Protector 
| | |-- How to unpack AntiCrack Protector 1.0x 
| | 
| |-- Unpack Armadillo 
| | |-- Amardillo 4.xx-Patching Hardware Fingerprint (HWID) 
| | |-- AntiTracks_Arm 4.xx-Code Splicing 
| | |-- AoA DVD Ripper 
| | |-- Armadillo & Macromedia Games 
| | |-- Armadillo 3.70_IAT elimination_Code splicing_Standard 
| | |-- Armadillo 4.xx- Code Splicing (Other Method) 
| | |-- Armadillo DLL – Unpacking and MORE 
| | |-- Armadillo Exact Version Location Tutorial 
| | |-- Armadillo v3.xx Manual Unpacking 
| | |-- AutoPlayMediaStudio6_Arm 4.xx - Standard Protection+IAT Elimination 
| | |-- Cach khac de defeat debugBlocker 
| | |-- Code_Splicing_Evil_Method 
| | |-- Debugblocker + Nanomites 
| | |-- DiaryOne 5.6 
| | |-- DOC_Regenerator211_Debug Blocker+ Hardware Finger Print 
| | |-- Game Editor 1.3.2 
| | |-- GetRight_5_0_Final_Arm 2.xx-3.xx - Debug Blocker+CopyMem 
| | |-- GetRight60beta_Arm 4.xx Full Protections 
| | |-- HyperSnap-DX_Arm 4.xx - Standard Protection_IAT Elimination_Code Splicing 
| | |-- IAT elimination + Code splicing + Standard 
| | |-- Manual Unpack Armadillo v4.62 
| | |-- Movie Collector 4.4_CopyMemII+Nanomites 
| | |-- MUP Armadillo 3.78_Crack and reduce size of ASFConverter 2.68 
| | |-- MUP Armadillo v4.64 Small Case 
| | |-- MUP Armadillo v5.42 Case Study 
| | |-- MUP Armadillo v600 
| | |-- MUP_Armadillo_Fraps_Code_Splicing_+_IAT_Eliminatio n 
| | |-- My Screen Recorder Pro 2 
| | |-- PictureRipper3_Armadillo 4.xx- Import Elimination+Nanomites 
| | |-- Remote System Information 3.2 
| | |-- SWFDecompilerArm 4.xx - Standard Protection 
| | |-- SWFText 1.2 
| | |-- TrojanRemover6.4.4_Trojan Remover-DebugBlocker+Nanomites 
| | |-- Unpack and Crack Full XP Tools version 4.58 
| | |-- Unpack Armadillo - Standard protection only_vietnamese 
| | |-- Unpack_Armadillo_01 
| | |-- Unpack_Armadillo_02 
| | |-- Unpacking Armadillo 4.xx For Newbie 2 
| | |-- UnPackMe_Armadillo3.70a.b 
| | |-- UnpackMe_CopyMemII_Nanomites 
| | |-- Upack Armadillo 3.70a_VCT5 
| | |-- XTM_Arm 4.xx - Standard Protection+Code Splicing+IAT Elimination 
| | 
| | |-- Unpack Armadillo\Manual Unpacking Armadillo Series by hacnho 
| | | |-- Armadillo_tut_serie1 
| | | |-- Armadillo_tut_serie2 
| | | |-- Armadillo_tut_serie3 
| | | |-- Armadillo_tut_serie4 
| | | |-- Armadillo_tut_serie5 
| | | |-- Armadillo_tut_series1_fixed 
| | | |-- armdillo_tuts_6_exp 
| | | |-- armdillo_tuts_7 
| | | |-- armdillo_tuts_7_exp 
| | | |-- armdillo_tuts_8 
| | | |-- armdillo_tuts_9 
| | | |-- armdillo_tuts_series6 
| | | 
| |-- Unpack AsPack 
| | |-- How to unpack ASPack 2.12_dqtln 
| | |-- Unpack Aspack 1.06b_1.061b 
| | |-- Unpack ASPack 2.1 
| | |-- Unpack ASPack 2.12 
| | 
| |-- Unpack Asprotect 
| | |-- ASProtect 1.23 RC4 - 1.3.08.24 with CloneCD 
| | |-- ASProtect_2.x_SKE_inline_patching_tutorial_by_Thun derPwr_trans 
| | |-- Asprotect20beta 
| | |-- How to unpack ASProtect 1.22-1.23 
| | |-- How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series1 
| | |-- How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series2 
| | |-- How to unpack ASProtect 1.23 RC4_dqtln 
| | |-- How to unpack ASProtect 
| | |-- Manual unpack ASProtect 1.23 RC 4_by hacnho 
| | |-- Tag&Rename32rc3_Inline Patching ASProtect 2.2 SKE 
| | |-- unpack Asprotect 1.2 
| | |-- Unpack ASProtect 1.23 RC4 
| | |-- Unpacking ASProtect 2.3 SKE 
| | |-- Unpacking ASProtect 2.XX SKE 
| | |-- Various Asprotect Loader Tricks 
| | 
| |-- Unpack Egnima 
| | |-- The Egnima Protector 1.33 
| | 
| |-- Unpack EXE Shield 
| | |-- Manual unpacking EXE Shield v0.5 
| | 
| |-- Unpack ExECryptor 
| | |-- ExeCryptor_2.2.x_2.3.x 
| | |-- Manual Unpacking ExeCryptor 2.2.50 
| | |-- Manual Unpacking Total Uninstall 3.7 
| | |-- Manual Unpacking Zip Repair Tool 3.2 
| | |-- MUP EXEcryptor v2.2.6 with target_ PowerArchiver 2007 
| | |-- Mup Unpack Execryptor 2.x tlandn 
| | |-- Stupid Execryptor-Fixing Dump 
| | |-- Stupid Execryptor-small trick 
| | |-- Unpacking & Cracking RAR Repair Tool 3.0 
| | |-- Unpacking EXEcryptor 2.3x 
| | |-- Unpacking Flash Recovery 2.35 
| | 
| |-- Unpack ExePack 
| | |-- How to unpack exe32packv1.42 
| | 
| |-- Unpack ExeStealth 
| | |-- Manual Unpack ExeStealth 
| | 
| |-- Unpack Ezip 
| | |-- Manual unpacking EZIP 1.0 
| | |-- unpack Ezip 1.0 
| | 
| |-- Unpack FSG 
| | |-- How to unpack FSG v1.33 
| | |-- How to unpack FSGv2.0 
| | |-- Manual unpacking FSG 2.0 
| | |-- Manual unpacking FSG 1.0 
| | |-- Manual unpacking FSG 2.0 modified 
| | |-- Manual unpacking FSG v2.0 
| | 
| |-- Unpack Mew 
| | |-- Manual unpacking Mew 11 SE v1.2 
| | |-- Manual unpacking Mew 10 exe-coder 1.0 
| | |-- Manual unpacking MEW 11 SE v1.1 
| | |-- Unpack Mew 10 exe-coder 1.0 
| | 
| |-- Unpack MoleBox 
| | |-- [MUP & CRACKING] MoleBox Pro 2.6 Trial -Volume 1 
| | |-- Manual Unpacking MoleBox v2.5.7 and Serial Fishing 
| | 
| |-- Unpack Morphine 
| | |-- Manual unpacking Morphine 1.4 - 2.7 
| | 
| |-- Unpack NeoLite 
| | |-- Unpack NeoLite2 
| | 
| |-- Unpack NTkrnl Protector 
| | |-- Manual Fixing IAT-NTKRNL Packer 
| | |-- MUP NTkrnl_Protector_0.1 
| | 
| |-- Unpack Obsidium 
| | |-- Obsidium 1.2.5.0 - unpacking 
| | 
| |-- Unpack PE Compact 
| | |-- Manual Unpack PECompact 1.68-1.84 
| | |-- Manual Unpack PECompact 2.x 
| | |-- Manual unpacking PECompact 1.84 
| | |-- Manual unpacking PECompact 2.0 Final 
| | |-- Manual unpacking PECompact v2.38 
| | |-- Unpack manual PECompact version 2.55 
| | |-- unpack PECompact 1.68 – 1.84 
| | |-- Unpack PECompact 1.68_1.84 
| | |-- unpack PECompact 2.x 
| | |-- Unpack PECompact v1.76 
| | 
| |-- Unpack PE Diminisher 
| | |-- Manual unpacking PE Diminisher v0.1 
| | |-- Unpack PEDiminisher 0.1 
| | 
| |-- Unpack PE Pack 
| | |-- Unpack PE Pack v1.0 
| | 
| |-- Unpack PELock 
| | |-- How to unpack PELock v1.0x 
| | 
| |-- Unpack PELockNT 
| | |-- Manual unpacking PE Lock NT 2.04 
| | 
| |-- Unpack PEQuake 
| | |-- Manual Unpacking PEQuake v0 
| | 
| |-- Unpack PE-SHiELD 
| | |-- Manual unpacking PE-SHiELD v0.25 
| | 
| |-- Unpack PESpin 
| | |-- How to unpack PESpin v0.3 
| | |-- Manual Unpack PESpinv0.7 tlandn 
| | 
| |-- Unpack PeTite 
| | |-- How to unpack Petite 2.2 
| | |-- Manual unpacking Petite 2.3 
| | 
| |-- Unpack ProtectionPlus 
| | |-- ProtectionPlus 4.x_takada 
| | 
| |-- Unpack RlPack 
| | |-- RLPack 1.19 Research 
| | 
| |-- Unpack SafeDisc 
| | |-- SafeDISC2.x 
| | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 1 
| | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 2 
| | |-- Safedisc-Easy or Hard - Vol 3 
| | 
| |-- Unpack SLVc0deProtector 
| | |-- Unpacking SLVc0deProtector 1.1 
| | |-- UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 1_tlandn 
| | |-- UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 2_tlandn 
| | 
| |-- Unpack Software Compress 
| | |-- MANUAL UNPACK Software Compress 1.2 
| | 
| |-- Unpack SoftWrap 
| | |-- SoftWrap 6.1.1_Loader 
| | 
| |-- Unpack SPLayer 
| | |-- Manual unpacking SPLayer 0.08 
| | 
| |-- Unpack SVKP 
| | |-- Manual Unpacking SVKP 1.32 Tut 1 - ASM Target 
| | 
| |-- Unpack tELock 
| | |-- Manual Unpack tElock 0.90 
| | |-- Manual unpacking tElock 0.98b1 
| | 
| |-- Unpack UPX 
| | |-- Inline_Patching for UPX 
| | |-- Manual unpacking UPX Protector 1.0x 
| | |-- Unpack UpX 0.896_1.02 
| | |-- unpack UPX Scramble RC 1.x 
| | 
| |-- Unpack Virogen Crypt 
| | |-- Manual unpacking Virogen Crypt v0.75 
| | 
| |-- Unpack Visual Protect 
| | |-- Manual Removing Visual Protect 3.5.4 
| | 
| |-- Unpack WWPack32 
| | |-- Manual unpacking WWPack32 1.x 
| | 
| |-- Unpack Yoda Crypter 
| | |-- Manual unpacking y0da's Crypter v1.2 
| | |-- unpack Yoda Cryptor 1.2 
| | 
| |-- Unpack Yoda Protector 
| | |-- Yoda's protectors v1.02[MUP] 
| | |-- Yoda's protectors v1.03.2 beta3[MUP] 
| | |-- Yoda's protectors v1.03.2[MUP] 
| | |-- Yoda's protectors v1.03.3[MUP]


Download here:

Link Here
Unrar: 76 8E 81 D4 28 3A F1 44 44 54 74 00 80 A8 AE 62

Source : REA_TEAM                    Home :  http://reaonline.net